734 21 66 21

Přepravní podmínky

Zde jsme pro Vás připravili přepravní podmínky k pročtení a stažení.
Pro správné zobrazení stáhnutého souboru je nutné mít v PC nebo v mobilu prohlížeč PDF formátu.

Přepravní podmínky v plném znění platné od 1. 7. 2022

V souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění a ve znění pozdějších přepisů, a vyhlášky Ministerstva dopravy 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jako „Přepravní řád“) vyhlašuje:


SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY


Michal Pelc – autobusová doprava
Nad Vinicí 125, 294 29 SOVÍNKY
(dále jen jako „Dopravce“)
s platností od 1. 7. 2022

I.    Všeobecná ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky (dále jako „SPP“) stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, vznik přepravní smlouvy, práva a povinnosti cestujících a dopravce.
 2. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat SPP a Tarif Dopravce.

II.    Základní pojmy

 1. Pověřená osoba dopravcem je řidič, nebo jiná osoba pověřená provádět přepravní kontrolu a vydávat cestujícím pokyny a příkazy.
 2. Jízdné je cena sjednaná dle tarifu Dopravce na konkrétní lince (dále jen „Jízdné“ a „Tarif“).
 3. Dopravce je provozovatel linky, který je zároveň i vlastníkem dopravního prostředku.
 4. Stanicí se rozumí stanice i zastávka uvedená v daném jízdním řádu, kde je umožněn bezpečný nástup a výstup cestujících.
 5. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

III.    Přepravní smlouva

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla s platným jízdním dokladem zpravidla zakoupeného prostřednictvím jízdenkového portálu AMSBus.
 2. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožněním dopravce cestujícímu nastoupení bez platného jízdního dokladu do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek, a cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla u řidiče penězi, bezkontaktně platební kartou nebo čipovou kartou – elektronickou peněženkou.
 3. Dokladem o plnění smlouvy je po celou dobu přepravy, včetně okamžiku vystoupení z vozidla, pro cestujícího platný jízdní doklad, kterým se cestující na vyzvání pověřené osoby prokazuje.
 4. Právo na přepravu má cestující jen tehdy, neprohlásí-li pověřená osoba vozidlo za obsazené, splňuje-li cestující tarifní podmínky Dopravce a ustanovení SPP.
 5. K přepravě nebude přijata zejména osoba se silně znečištěným oděvem nebo by byla pro znečištění a zápach ostatním cestujícím na obtíž, osoba v podnapilém stavu či pod vlivem drog. Osoba pověřená dopravcem dle svého uvážení nepřijme k přepravě i osobu/osoby z jiných závažných důvodů neuvedených v těchto bodech.

IV.   Jízdní doklad a rezervační služby

 1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem.
 2. Jízdním dokladem je:
  • jízdenka pro jednotlivou nebo kombinovanou jízdu,
  • průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu,
  • jízdenka s místenkou zakoupená na jízdenkovém portálu AMSBus.
 3. Dopravce zajištuje prodej jízdenek prostřednictvím jízdenkového portálu AMSBus a tito cestující jsou přepravováni přednostně. Dále prodává jízdní doklady ve stanici řidič, který cestujícím za jízdné vydá jízdenku.
 4. Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje:
  • obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
  • nástupní (z) a cílovou stanici (do),
  • výši jízdného, druh jízdného, případně výši/druh slevy,
  • datum a čas vydání,
  • číselné označení linky a spoje,
  • další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, stanovené v SPP.
 5. K plynulému odbavení přispívá cestující včasným připravením vhodných platidel. Maximálně však bankovkou nejblíže 3x násobku hodnoty jízdenky.
 6. Výdej jízdenek je prováděn prostřednictvím el. odbavovacích pokladen. Úhradu jízdného provádí cestující v hotovosti, nebo prostřednictvím čipové karty – elektronické peněženky, nebo bezkontaktní platební kartou. Cestující si vrácené peníze ihned přepočítá, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě poruchy odbavovacího zařízení používá řidič náhradní jízdenky.
 7. Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout.
 8. Nezakoupil-li si cestující jízdenku podle bodu 3. a je přepravován bez platné jízdenky, považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.
 9. Předem zakoupená jízdenka s místenkou dále kromě bodu 4. obsahuje číslo sedadla a šestimístný kód pro ověření platnosti. Cestující, který chce uplatnit tento jízdní doklad s místenkou, je povinen tento kód sdělit řidiči vozidla.
 10. Podmínky pro rezervaci a nákup jízdenek v předprodejním a rezervačním systému pravidelné autobusové a vlakové dopravy AMSBus se dále řídí předpisem zveřejněným na internetové adrese: https://amsbus.cz/smluvnipodminky/.
 11. Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
  • cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Tarifem Dopravce nebo těmito SPP,
  • nejde o originál,
  • je používán bez platného průkazu opravňující cestujícího ke slevě,
  • je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro jeho kontrolu,
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  • je použit neoprávněnou osobou,
 12. Neplatnou jízdenku je pověřená osoba oprávněna odebrat a potvrdit písemně cestujícímu odebrání této jízdenky.
 13. Neplatné průkazy, které nebyly vystaveny dopravcem, se neodebírají.

V.   Přepravní kontrola

 1. Cestující je povinen se kdykoliv během přepravy prokázat platným jízdním dokladem. Prokázáním se rozumí předat jízdní doklad pověřené osobě do rukou.
 2. Osobou pověřenou dopravcem je řidič, nebo jiná osoba vybavená kontrolním odznakem, nebo průkazem.
 3. Cestující je povinen po dobu nezbytně nutnou pro provedení kontroly platnosti jízdního dokladu setrvat na místě kontroly.
 4. Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku ve výši 1500 Kč. Přirážka se při zaplacení na místě snižuje na 1000,-.
 5. Přirážka k jízdnému ve snížené sazbě 500 Kč může být cestujícímu udělena za znečištění vozidla, jeho poškozování, příp. za konzumaci potravin a nápojů ve vozidle a narušování poklidné přepravy cestujících.
 6. Cestující uhradí přepravné a přirážku ve výši 100 Kč za nepředložení dokladu o zaplacení zavazadla. Podmínky pro přepravu zavazadel se řídí částí VI. SPP.
 7. Přepravní kontrolor je oprávněn při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně.
 8. Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a nemůže se ani prokázat osobními údaji, je povinen na výzvu přepravního kontrolora následovat jej na úřad státní správy ke zjištění totožnosti, nebo setrvat na místě do příchodu úřední osoby oprávněné zjistit jeho totožnost k vymáhání přirážky.
 9. Pověřená osoba je oprávněna vyloučit cestujícího z přepravy, pokud porušuje SPP.
 10. Cestující může přirážku k jízdnému zaplatit převodem na bankovní účet číslo 283 910 118/0300 do 14 dnů od uložení přirážky k jízdnému, příp. na místě pověřené osobě.
 11. Nevyužije-li cestující možnost zaplatit uloženou přirážku a jízdné nejpozději do 14 dnů od data uložení přirážky, je dopravce oprávněn využít k vymáhání pohledávky za cestujícím služeb exekutora. V takovém případě je cestující povinen zaplatit dopravci náhradu nákladů za mimosoudní vymáhání pohledávky až do výše vypočítané postupem dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., případně právního předpisu tuto vyhlášku nahrazujícího.

VI.   Přeprava zavazadel a zvířat

 1. O umístění zavazadla ve vozidle, či jeho připuštění k přepravě rozhoduje řidič, nebo jiná pověřená osoba. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu.
 2. Placení podléhají spoluzavazadla
  • o rozměrech větších než 25 × 60 × 80 cm
  • tvar válce nad délku 100 cm a průměru 10 cm
  • deskového tvaru o rozměrech větších než 80 × 100 × 5 cm
  • dětský kočárek bez dítěte (je-li umožněna jeho přeprava)
 3. Placení nepodléhají zavazadla
  • nedosahující rozměrů v bodu 2.
  • pojízdná nákupní taška k tarifu důchodce
 4. Přepravné za zavazadla se řídí konkrétním Tarifem na lince Dopravce.
 5. Jízdní kola se přepravují pouze se souhlasem řidiče a pokud se vejdou do zavazadlového prostoru autobusu na lince Dopravce.
 6. Živá zvířata lze přepravovat pouze ve schráně, klecích, či taškách s nepropustným dnem. V případě zvířat větších rozměrů neumožňujících přepravu ve schráně, lze umožnit jejich přepravu pouze se svolením řidiče nebo jiné pověřené osoby. V případě psů je nutný nasazený náhubek. Jejich přeprava podléhá zaplacení přepravného ve výši 50% z obyčejného jízdného. Musí být přepravováni na klíně cestujícího, příp. pod nohama.
 7. Výjimku jsou asistenční psi, kteří jsou připuštěni do přepravy zdarma.

VII.   Nárok na slevu z jízdného

 1. Povinnost poskytovat slevy z jízdného (resp. „zlevněné jízdné“) plyne dopravcům z výměru MF č. 01/2018. Sleva na jízdném ve výši 50 % z obyčejného jízdného se poskytuje následujícím skupinám cestujících:
  • cestující ve věku 6 – 18 let
  • žáci a studenti ve věku 18 – 26 let
  • cestující starší 65 let
  • osoba invalidní ve třetím stupni
 2. Sleva na jízdném ve výši 75 % z obyčejného jízdného se poskytuje následujícím skupinám cestujících:
  • držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
 3. Sleva na jízdném ve výši 100% z obyčejného jízdného se poskytuje následujícím skupinám cestujících:
  • průvodce držitele průkazu ZTP/P
  • cestující starší 75 let
 4. U výše uvedených věkových limitů je pro vznik nároku na slevu rozhodující den příslušných narozenin. Sleva se přiznává do dne, který předchází dni 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin, resp. ode dne 65. narozenin a 75. narozenin.

Prokazování nároku na slevu:

 1. cestující ve věku 6 – 18 let
  • Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze uplatnit i žákovským průkazem, jehož platnost nemusí být ověřena pro daný školní rok.
 2. žáci a studenti ve věku 18 – 26 let
  • Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC.
 3. cestující starší 65 let a 75 let
  • Nárok se prokazuje platným průkazem občana Evropské unie (typicky občanským průkazem, nebo cestovním pasem), který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození.
 4. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
  • Sleva platí pro držitele průkazu ZTP (příp. ZTP/P) vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem.
 5. průvodce držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva platí pro osobu doprovázející držitele průkazu ZTP/P vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Poskytovaná sleva je ve výši 100%.
 6. dítě do 6 let
  • Cestující je povinen prokázat nárok na slevu průkazem, na kterém je uvedeno datum narození dítěte/dětí. V tomto případě nemusí průkaz obsahovat fotografii (např. karta pojištěnce). Nárok na sedadlo má jenom jedno z dětí. Jeden dospělý (resp. cestující starší 10 let) může cestovat s max. 2 dětmi. Výše slevy na dítě je 100%.
 7. Vzory slevových průkazů platných pro kategorie cestujících v bodech 1 – 4 je uvedena v příloze č. 1 – Jízdní doklady.
 8. Žákovský průkaz je neplatný, jestliže:
  • cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami dopravce,
  • nejsou vyplněné předepsané údaje nebo jsou vyplněné zjevně nesprávně,
  • je používán bez požadované fotografie,
  • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  • je použit neoprávněnou osobou,
  • uplynula doba jeho platnosti, s výjimkou cestujících ve věku od 15 let do 18 let, kdy je průkaz použit pouze k prokázání věku cestujícího,
  • průkaz je vystaven na delší dobu než je 30. 9. následujícího školního roku u žáků základních škol a studentů středních škol, resp. dobu přesahující den ukončení aktuálního akademického roku u studentů vysokých škol (zejména případy, kdy je průkaz vydán na více let),
  • nejde o originál.

VIII.   Práva a povinnosti cestujícího

 1. Cestující je povinen seznámit se s platnými Smluvními přepravními podmínkami a s platným Tarifem Dopravce, a to před uzavřením přepravní smlouvy.
 2. Cestující je povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a uvolnit místa pro tyto osoby vyhrazená; na vyzvání řidiče nebo pověřené osoby jsou cestující povinni uvolnit i další místa k sezení, pokud je to pro tyto osoby zapotřebí.
 3. Ohrozí-li cestující řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu. Takový cestující může být vykázán z autobusu a to bez náhrady neprojetého jízdného.
 4. Cestování organizované skupiny nebo zjevně organizované skupiny cestujících jsou jejich vedoucí povinni informovat Dopravce předem (např. školáci s pedagogickým doprovodem, přepravy na tábory, …). V případě neinformování dopravce nemusí být taková skupina připuštěna k přepravě. A to i v případě již zakoupených jízdenek s místenkou.
 5. Cestující má právo, pokud došlo z důvodů na straně dopravce:
  • k neprovedení jeho přepravy
   1. na vrácení jízdného,
  • k nedokončení jeho započaté přepravy
   1. na další přepravu do požadované stanice (zastávky) nejbližším vhodným spojem Dopravce nebo,
   2. na bezplatnou přepravu do nástupní stanice (zastávky) nejbližším vhodným spojem Dopravce a vrácení zaplaceného jízdného nebo,
   3. na vrácení zaplaceného jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se další jízdy a tuto skutečnost si nechal potvrdit řidičem.
  • ke zpoždění spoje z nástupní stanice (zastávky) cestujícího o více než 60 minut a cestující s platnou jízdenkou pro tento spoj se proto vzdal jízdy
   1. na vrácení jízdného.
 6. Přerušení jízdy, právo na bezplatnou dopravu do nástupní či výstupní zastávky jiným nejbližším vhodným spojem Dopravce nebo zpoždění spoje, potvrdí cestujícímu na jeho žádost písemně řidič autobusu, zajišťující spoj, u něhož k nepravidelnosti došlo. Finanční náhradu uplatňuje cestující na základě obdrženého potvrzení v sídle Dopravce.
 7. Právo na vrácení zaplaceného jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na straně dopravce, má cestující po předložení zakoupené jízdenky. V těchto případech se vrácené jízdné nesnižuje.
 8. Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
  • nastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo pověřená osoba,
  • mluvit za jízdy na řidiče,
  • pohybovat se za jízdy po vozidle,
  • chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
  • stát, klečet, ležet na sedadle, případně na nich přepravovat živá zvířata,
  • vstupovat do vozidla se zmrzlinou, potravinami a nápoji, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo a nebo je ve vozidle konzumovat.
  • konzumovat alkoholické nápoje.

IX.   Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

 1. Nástup cestujících je umožněn pouze předními dveřmi, neurčí-li řidič, nebo jiná pověřená osoba jinak.
 2. Výstup cestujících je upřednostňován zadními dveřmi. O použití předních dveří může rozhodnout řidič nebo jiná pověřená osoba.
 3. Cestující smí nastoupit a vystoupit pouze ve stanici, která je uvedena ve vývěsném jízdním řádu.
 4. Cestující se sám musí starat o včasný nástup a výstup.

V Sovínkách, dne 1. 6. 2022